1.11. Автоколивання.

 Нагадаємо, що автогенератори, або автоколивні системи - це системи, в яких за відсутності зовнішнього періодичного впливу можуть виникати і встановлюватись періодичні коливання. Властивості цих коливань мало залежать від початкових умов і визначаються властивостями самої системи. Автогенератори - це різновид неавтономних (або нерівноважних) нелінійних дисипативних систем. Саме за рахунок неавтономності (нерівноважності) забезпечується надходження енергії, необхідної для підтримання незгасаючих коливань.

Прикладами автогенераторів можуть служити механічні та електронні годинники, автогенератори періодичних коливань в радіотехніці (LC-автогенератори, RC-автогенератори, мультивібратори в автоколивному режимі, блокінг-генератори та ін.). До виникнення автоколивань зводиться й відоме в авіації явище флатера (вібрація крила, що виникає при перевищенні деякої критичної швидкості польоту і може призвести до руйнування літака).

  1.11.1. Виведення нелінійного рівняння автогенератора Ван дер Поля.

 Класичною в теорії коливань є схема автогенератора Ван дер Поля, досліджена в 1920х - 30х роках Ван дер Полем та О.О.Андроновим. Вона подана на рис.1.11.1а*.

 Для адекватного опису роботи такого автогенератора слід врахувати нелінійність прохідної характеристики транзистора. Якщо робоча точка знаходиться на середині робочої ділянки (рис.1.11.1б), у розкладі в ряд Тейлора основну роль відіграватимуть непарні ступені аргументу. Обмежившись кубічною нелінійністю, запишемо апроксимацію прохідної характеристики у вигляді:

(1.11.1)       .   

Апроксимація (1.11.1) відповідає реальній характеристиці при (рис.1.11.1б).

 Запишемо для змінних складових струму та напруги рівняння за ІІ законом Кірхгофа для коливного контуру автогенератора:

а

б

Рис.1.11.1: а - схема автогенератора Ван дер Поля; б - прохідна характеристика (1) та її апроксимація кубічною параболою (2).

(1.11.2)        .  

Напруга на вторинній обмотці трансформатора, що прикладається між затвором та витоком польового транзистора, буде

(1.11.3)        .    

За І законом Кірхгофа

(1.11.4)        .    

Продиференціюємо (1.11.2), виключимо іС за допомогою (1.11.4), а іСТ запишемо за допомогою співвідношень (1.11.1) (виключивши постійну складову) та (1.11.3). В результаті отримаємо:

(1.11.5)       .

Позначивши

(1.11.6)       ,  ,       

запишемо остаточно ():

(1.11.7)        .  

 Рівняння (1.11.7) відоме в літературі як рівняння Релея.

 Диференціюванням та замінами , рівняння Релея зводиться до рівняння Ван дер Поля:

(1.11.8)       .   

1.11.2. Умови самозбудження автогенератора.

 Вважатимемо виконаною умову

(1.11.9)        .     

З урахуванням явного вигляду a (1.11.6) перепишемо її у вигляді

(1.11.10)       .    

Тепер врахуємо, що є коефіцієнт зворотного зв’язку автогенератора (відношення напруги на затворі транзистора до напруги на індуктивності коливного контуру), - еквівалентний опір коливного контуру на резонансній частоті, - коефіцієнт підсилення резонансного підсилювача, який можна отримати з автогенератора Ван дер Поля, викинувши вторинну обмотку трансформатора і подавши вхідний сигнал на затвор транзистора. Отже, замість (1.11.9) отримаємо:

(1.11.11)        .   

 Це - відома з радіоелектроніки амплітудна умова самозбудження підсилювача, охопленого зворотним зв’язком. Друга необхідна умова - фазова - вимагає, щоб сигнал, пройшовши через підсилювач та коло зворотного зв’язку, змінив свою фазу на величину, кратну 2p . Вона задовольняється завдяки тому, що вторинна обмотка трансформатора переполюсована. Таким чином, транзистор і трансформатор кожен зсувають фазу сигналу на p.

 Отже рівняння (1.11.7) (або (1.11.8)) за умови (1.11.9) описує автогенератор, для якого виконано умови самозбудження.

1.11.3. Рівняння Релея: якісний аналіз розв’язку.

 Перш ніж розв’язувати рівняння Релея, спробуємо якісно схарактеризувати поведінку його розв’язків.

 Нехай . Тоді при малих х, коли нелінійним доданком можна знехтувати, рівняння (1.11.7) відповідає осцилятору з малою від’ємною дисипацією. Його розв’язок - коливання, амплітуда яких експоненційно зростає з інкрементом (при відхилення від положення рівноваги при малих х матиме аперіодичний характер).

 При не дуже малих х можна розглядати величину як ефективний інкремент, що спадає із зростанням х. Коли він зменшиться до нуля, зростання коливань, очевидно, припиниться. Тоді амплітуду А коливань, що встановляться, можна оцінити із співвідношення , звідки

(1.11.12)         .  

 Таким чином, з вищенаведених міркувань випливає, що причиною, що призводить до обмеження амплітуди автоколивань, є нелінійність прохідної характеристики транзистора.

 Рівняння Релея вдається аналітично розв’язати для двох крайніх випадків - малих та великих a . Розглянемо їх послідовно.

1.11.4. Режим майже гармонічних коливань.

 Нехай параметри рівняння (1.11.7) задовольняють таким умовам:

(параметр нелінійності формально вважаємо малим).

Тоді вказане рівняння можна розв’язувати методом повільно змінюваних амплітуд. Оскільки форма коливань залишається майже гармонічною, а нелінійність є слабкою, шукаємо розв’язок у вигляді коливань на частоті :

(1.11.13)       +к.с.,   

 Підставляючи (1.11.13) до (1.11.7), залишаючи в рівнянні лише доданки першого порядку мализни за параметрами a та g , відкидаючи третю гармоніку і прирівнюючи до нуля амплітуду кожної з експонент у лівій частині рівняння, можна отримати таке вкорочене рівняння:

(1.11.14)       .  

 Перейдемо від комплексної амплітуди до чисто дійсних амплітуди і фази коливань:

(1.11.15)       .         

Підставивши (1.11.15) до (1.11.14), скоротивши на і прирівнявши до нуля окремо дійсну та уявну частини виразу, отримаємо:

(1.11.16)         

Перше з рівнянь (1.11.5) дає: , тобто коливання відбуваються з незмінною початковою фазою. В другому рівнянні вдається розділити змінні і подати його у формі:

(1.11.17)       .  

Скориставшись стандартним інтегралом

,

інтегруючи за часом від нуля до поточного моменту, а за амплітудою - від початкового значення до поточного значення, можна врешті решт отримати:

(1.11.18)       

(1.11.19)       .   

 Проаналізуємо залежність (1.11.18). Перш за все відзначимо, що (як ми й поклали) та . Таким чином, - це амплітуда стаціонарних коливань, що встановлюються в автогенераторі незалежно від їхньої початкової амплітуди. Звернемо увагу на те, що точне значення (1.11.19) мало відрізняється від оцінки (1.11.12).

 Для достатньо малих початкових амплітуд та початкових моментів часу, коли ,

отримаємо : поки нелінійним доданком в (1.11.7) можна знехтувати, коливання експоненційно зростають з інкрементом .

 Хід залежності (1.11.18) для різних початкових амплітуд поданий на рис.1.11.2.

 

 

 

 

Рис.1.11.2. Часова залежність амплітуди коливань автогенератора для різних початкових амплітуд.

1.11.5. Фазовий портрет генератора майже гармонічних коливань.

 Для побудови фазового портрету перепишемо рівняння (1.11.7) у фазових змінних:

(1.11.20)        

Тоді рівняння для нульової ізокліни має вигляд:

(1.11.21)       .   

При нульова ізокліна лежить у першому та третьому квадрантах (рис.1.11.3а). Отже, в цій області (для невеликих a ) фазова траєкторія являє собою спіраль, що розкручується. Навпаки, при , коли нульова ізокліна лежить у другому та четвертому квадрантах, дістанемо спіраль, що скручується.

 Фазовий портрет автогенератора наведений на рис.1.11.3б. Бачимо, що всі фазові траєкторії з часом прямують до еліпса

(1.11.22)       ,   

що розділяє області зростання та спадання коливань. Він виступає в ролі сепаратриси, або, точніше, стійкого граничного циклу на фазовій площині.

 Стійким граничним циклом на фазовій площині називають замкнену фазову траєкторію, до якої асимптотично прямують всі фазові траєкторії з деякого її околу при . Аналогічну траєкторію, до якої прямують всі фазові траєкторії з деякого її околу при , називають нестійким граничним циклом.

а

б

Рис.1.11.3: а - нульова ізокліна; б - фазовий портрет автогенератора в режимі майже гармонічних коливань.

 Існування стійкого граничного циклу означає, що в деякому діапазоні початкових умов незалежно від їхнього конкретного значення в системі з часом будуть встановлюватися певні періодичні коливання. По суті, це і означає, що така система є автогенератором.

 Рівняння Релея (1.10.30) та рівняння Ван дер Поля (1.10.31) демонструють при переході параметра через нуль так звану біфуркацію Андронова - Хопфа: на місці стійкого фокуса народжується нестійкий фокус, оточений стійким граничним циклом (рис.1.11.3б). Ця біфуркація відповідає самозбудженню автогенератора.

1.11.6. Режим релаксаційних коливань.

 Розглянемо тепер інший крайній випадок роботи автогенератора Ван дер Поля, коли

(1.11.23)       .    

Його називають режимом релаксаційних коливань. Як уже відзначалося, в цьому режимі при малих х розв’язок рівняння Релея являє собою зростаючі експоненти з чисто дійсними показниками.

 Замінимо змінні в рівнянні (1.11.7):

(1.11.24)       ,  

В результаті воно набуде вигляду:

(1.11.25)         .    

 В рівнянні (1.11.25) малий параметр стоїть при старшій похідній. Такі рівняння можна розв’язувати шляхом виділення ділянок швидкого та повільного руху. На ділянках повільного руху старшою похідною взагалі можна знехтувати. На ділянках швидкого руху вона відіграє провідну роль.

 Перепишемо (1.11.25) у формі системи:

(1.11.26)          

У фазових змінних друге з рівнянь (1.11.26) набуде вигляду

(1.11.27)       .   

При воно дає траєкторію повільного руху:

(1.11.28)       .    

Рухаючись уздовж цієї траєкторії, зображуюча точка опиниться в одній з точок , жодна з яких не є стаціонарною (швидкості там відмінні від нуля). Стаціонарна ж точка , є нестійкою.

 Щоб розв’язати отриману суперечність, врахуємо ненульову величину параметра m . Тоді (1.11.27) за межами траєкторії повільного руху () описує майже вертикальну пряму () - траєкторію швидкого руху. Напрямок руху і його швидкість задає друге з рівнянь (1.11.26). Траєкторії швидкого та повільного руху зображені на рис.1.11.4а.

а

б

Рис.1.11.4. Фазовий портрет автогенератора в релаксаційному режимі: а - траєкторії швидкого та повільного руху: б - граничний цикл.

 Тепер зрозуміло, що зображуюча точка, що потрапила в точку В (рис.1.11.4б), опиниться на траєкторії швидкого руху і рухатиметься по ній до точки С. Потім по траєкторії повільного руху вона досягне точки D, а з неї по траєкторії швидкого руху перестрибне в точку А і по траєкторії повільного руху знову досягне точки В, сформувавши тим самим граничний цикл АВСD.

 Скориставшись формулою (1.7.10), можна побудувати епюри коливань. Вони подані на рис.1.11.5. Видно, що координата z на ділянках швидкого руху (ВС та DА) змінюється стрибком. Координата x стрибків не зазнає.

а

б

Рис.1.11.5. Епюри коливань автогенератора Ван дер Поля в релаксаційному режимі (а - напруга на конденсаторі, б - струм у контурі).

 За допомогою формули (1.7.10) можна також підрахувати період коливань вздовж циклу АВСD (беручи до уваги тільки ділянки повільного руху). Для “старого” часу t отримаємо:

(1.11.29)        

в силу умови (1.11.23). Таким чином, в релаксаційному режимі період автоколивань зростає в порівнянні з режимом майже гармонічних коливань.

 Прикладом автогенератора релаксаційних коливань може служити мультивібратор з колекторно-базовими зв’язками в автоколивному режимі. Він являє собою двокаскадний підсилювач, у якого вихід замкнений на вхід. У такій схемі реалізується стопроцентний позитивний зворотний зв’язок (кожен каскад інвертує фазу сигналу), а коефіцієнт підсилення кожного каскаду значно більший від одиниці, в результаті чого умова (1.11.23) добре виконується.

*Такі схеми називають також LC-автогенераторами, або автогенераторами томсонівського типу.

[ Назад ] [ Зміст ] [ Вперед ]