1.8 Стійкість коливних систем із зосередженими параметрами.

 Перш ніж продовжувати дослідження нелінійних осциляторів, розглянемо питання про стійкість руху або стану рівноваги коливних систем. Поняття стійкості можна визначити по-різному, тому існують різні визначення стійкості та нестійкості.

 1.8.1. Стійкість руху за Ляпуновим.

 Нехай динамічна система описується набором рівнянь (В.1). Нехай - розв’язок системи (В.1), що задовольняє початковим умовам , а - деякий інший розв’язок системи (В.1).

Говорять, що розв’язок є стійким за Ляпуновим, якщо для довільного як завгодно малого () завжди можна вказати таку величину того самого порядку мализни, що з нерівності випливає виконання нерівності для довільних моментів часу .

 Можна сказати, що для систем, стійких за Ляпуновим, близькість двох зображуючих точок у фазовому просторі в початковий момент часу гарантує, що вони залишатимуться близькими і в будь-який наступний момент часу (рис.1.8.1а).

 Прикладами систем, стійких за Ляпуновим, може бути лінійний осцилятор (консервативний або з додатною дисипацією). Навпаки, лінійний осцилятор з від’ємною дисипацією (автогенератор у початкові моменти часу) або з від’ємним квадратом частоти (візок на гірці) будуть нестійкими за Ляпуновим: на фазовій площині для всіх цих систем сусідні зображуючі точки з часом можуть розбігатися.

а

б

Рис.1.8.1. Фазові траєкторії стійкої за Ляпуновим (а) та орбітально стійкої (б) систем.

1.8.2. Орбітальна стійкість.

 Нехай - найменша віддаль від точки до фазової траєкторії .

Говорять, що розв’язок є орбітально стійким, якщо для довільного як завгодно малого () завжди можна вказати таку величину того самого порядку мализни, що з нерівності випливає виконання нерівності для довільних моментів часу .

 Іншими словами, в орбітально стійких системах сусідні зображуючі точки з часом можуть і розбігатися, але фазові траєкторії, що виходять із сусідніх точок, залишаються близькими (рис.1.8.1б).

 Прикладом орбітально стійкої системи, що є одночасно нестійкою за Ляпуновим, є нелінійний консервативний осцилятор. У нього сусідні фазові траєкторії близькі між собою, але сусідні зображуючі точки через неізохронність коливань можуть розбігатися з часом.

 1.8.3. Асимптотична та абсолютна стійкість.

 Звернемося тепер до стійкості положення рівноваги системи.

 Говорять, що система є асимптотично стійкою, якщо в деякому околі точки рівноваги будь-яка фазова траєкторія прямує до цієї точки. Система є абсолютно стійкою, якщо вона має єдину точку рівноваги, асимптотично стійку в усьому фазовому просторі.

 Прикладом абсолютно стійкої системи може служити лінійний дисипативний осцилятор, прикладом асимптотично стійкої - нелінійний дисипативний осцилятор, у якого потенціал має кілька локальних мінімумів (наприклад, математичний маятник з дисипацією - рис.1.8.2). Консервативні осцилятори не є асимптотично стійкими.

 

 

 

 

Рис.1.8.2. Фазовий портрет математичного маятника з дисипацією.

 1.8.4. Критерій Рауса - Гурвиця.

 Розглянемо лінійну автономну систему із скінченою кількістю ступенів вільності, що описується рівнянням з постійними дійсними коефіцієнтами

(1.8.1)        ,                  .

(пор. з (1.3.1). Це рівняння має єдину точку рівноваги - . З’ясуємо, чи є ця точка абсолютно стійкою.

 Будемо шукати розв’язок рівняння (1.8.1) у вигляді експоненти,

(1.8.2)        .   

Підстановка (1.8.2) перетворює (1.8.1) на так зване характеристичне рівняння - поліном п-го ступеню щодо р:

(1.8.3)          

Це рівняння має п коренів вигляду . Якщо для всіх k виконується умова

(1.8.4)         ,   

то будь-яке відхилення від положення рівноваги з часом експоненційно спадатиме, тобто система, описувана рівнянням (1.8.1), є абсолютно стійкою. Якщо хоч для одного k умова (1.8.4) порушується, абсолютна стійкість відсутня.

 Виявляється, що для перевірки умови (1.8.4) зовсім не потрібно знаходити всі корені рівняння (1.8.3). Вказану перевірку можна зробити, скориставшись так званим критерієм Рауса - Гурвиця. Побудуємо матрицю розміром з коефіцієнтів рівняння (1.8.3). По головній діагоналі розміщуються коефіцієнти від до . У стовпцях розміщуються по черзі коефіцієнти тільки з непарними або тільки з парними (від ) індексами, що наростають згори вниз. На місцях коефіцієнтів з від’ємними або більшими від п індексами ставляться нулі. Отримаємо так звану матрицю Гурвиця:

(1.8.5)          .

Її головні діагональні мінори мають вигляд:

(1.8.6)            ;  ; ...; .   

 Критерій Рауса - Гурвиця стверджує, що необхідною і достатньою умовою виконання умови (1.8.4) для всіх коренів характеристичного рівняння (1.8.3) є додатність усіх головних мінорів матриці Гурвиця:

(1.8.7)         

 Розглянемо для прикладу рівняння лінійного дисипативного осцилятора (1.1.9). Для нього

.

Тоді умови (1.8.7) зводяться до двох нерівностей:

(1.8.8)            

Перша з умов (1.8.8) вимагає, щоб параметр дисипації був додатнім, друга - щоб додатнім був квадрат частоти, тобто щоб точка рівноваги відповідала мінімуму (а не максимуму) потенціальної енергії.

1.8.5. Структурна стійкість (грубість) коливної системи.

 Диференціальне рівняння, що описує поведінку динамічної системи, звичайно залежить від одного або декількох параметрів, які називають керуючими. Зміна цих параметрів буде, взагалі кажучи, призводити до зміни фазового портрету.

 Якщо в деякій області значень керуючого параметра його малі зміни призводять до малих змін фазового портрету (тобто поведінки) системи, то говорять, що в цій області динамічна система є грубою, або структурно стійкою, або стійкою за Андроновим - Понтрягіним.

 Якщо при переході керуючого параметра через деяке значення спостерігається якісна зміна фазового портрету системи, таке значення називають біфуркаційним, а саму зміну фазового портрету - біфуркацією. Звичайно поняття біфуркацій застосовується до нелінійних систем.

 Розглянемо для прикладу осцилятор з кубічною нелінійністю, що описується рівнянням

(1.8.9)        .   

Йому відповідає потенціал вигляду

(1.8.10)         .  

Якщо вважати керуючим параметр нелінійності , то біфуркація матиме місце при його переході через нуль. При додатних потенціал матиме один екстремум - мінімум, при від’ємних - три екстремуми - мінімум та два максимуми. Відповідні фазові портрети подані на рис.1.8.3.

а

б

Рис.1.8.3. Фазовий портрет консервативного осцилятора з кубічною нелінійністю для додатних (а) та від’ємних (б) значень b .

[ Назад ] [ Зміст ] [ Вперед ]