3.1. Лінійні хвилі в пасивних системах із розподіленими параметрами.

3.1.1. Приклади хвиль малої амплітуди в пасивних системах.

 а) Розглянемо одновимірні коливання пружної струни. Будемо позначати через відхилення струни в точці х у момент часу t (рис.3.1.1).

 

 

Рис.3.1.1. Коливання струни.

 Рівняння руху для ділянки струни завдовжки між точками х та згідно другого закону Ньютона можна записати у вигляді

(3.1.1)       ,   

де масу ділянки струни можна подати через лінійну масову густину r ,

(3.1.2)       .     

При записі рівняння (3.1.1) прийнято, що відхилення ділянки відбувається строго в напрямку, перпендикулярному до осі х, що, зрозуміло, справджується лише для малих відхилень. Оскільки відхилення и є функцією не лише часу, але й координати, в рівнянні фігурує частинна похідна за часом.

 Оскільки натяг струни Т однаковий у будь-якій її точці, то F1 = F2 = T.

 Вважаючи кути малими, запишемо:

(3.1.3)       .    

Тоді

(3.1.4)       .

Підставивши (3.1.2) та (3.1.4) до (3.1.1), остаточно отримаємо:

(3.1.5)       ,    

де . Рівняння (3.1.5) - це найпростіше одновимірне хвильове рівняння.

 б) Розглянемо двопровідну лінію (рис.3.1.2а). Для спрощення вважатимемо, що один з провідників (нижній) має потенціал землі. Оскільки при заряджанні провідника навколо нього виникає електричне поле, а при протіканні через нього струму - магнітне, то кожному відрізку лінії можна приписати деяку ємність та індуктивність. Крім того, провідники завжди мають ненульовий опір, а проміжок між ними - ненульову провідність. Тому ділянку провідника завдовжки Dх можна подати у вигляді еквівалентної схеми, зображеної на рис.3.1.2б. Запишемо для неї рівняння за першим та другим законами Кірхгофа:

(3.1.6)              

                    

                    ,  ;

частинні похідні враховують, що напруга і струм залежать не тільки від часу, але й від координати.

а

б

Рис.3.1.2. Двопровідна лінія (а) та еквівалентна схема її відрізку (б).

 Природно вважати, що еквівалентні параметри відрізка лінії пропорційні його довжині:

(3.1.7)             

(величини називаються погонними параметрами лінії - погонна індуктивність, погонна ємність та ін.). Вважаючи довжину відрізка D х малою, можна записати:

(3.1.8)       ,  .  

Підставляючи (3.1.7) та (3.1.8) до системи (3.1.6), дістанемо так звані телеграфні рівняння:

(3.1.9)       ;    

                  .

Систему (3.1.9) легко звести до одного рівняння, виключивши, наприклад, струм:

(3.1.10)        

(враховано, що втрати в лінії звичайно є малими, тому доданком другого порядку мализни, пропорційним , нехтуємо). При , рівняння (3.1.10) набуває вигляду (3.1.5), де (легко переконатися, що ця величина має розмірність швидкості).

 в) Перші два рівняння Максвела у вакуумі за відсутності сторонніх зарядів і струмів записуються у формі:

(3.1.11)       ;  

Взявши ротор від першого рівняння (3.1.11), виключимо електричне поле з його правої частини за допомогою другого рівняння (3.1.11). Отримаємо:

(3.1.12)       ,  

де враховано відому тотожність

.

 Оскільки у вакуумі, згідно з рівняннями Максвела,

(3.1.13)       ,     

остаточно отримуємо:

(3.1.14)        .   

Таке саме рівняння можна отримати і для електричного поля.

 Рівняння (3.1.14) - це векторне хвильове рівняння для тривимірних хвиль. Проектуючи його на осі координат, можна отримати скалярні хвильові рівняння у тривимірному просторі.

 Слід підкреслити, що (3.1.5) та (3.1.14) - це найпростіші приклади хвильових рівнянь. Для більшості реальних систем вигляд хвильових рівнянь ускладнюється. Наприклад, для електромагнітних хвиль в ізотропній плазмі замість (3.1.14) можна отримати:

(3.1.15)        ,  

де - електронна плазмова частота, п - концентрація електронів плазми.

3.1.2. Розв’язок хвильового рівняння. Дисперсія.

 Нагадаємо, що загальний розв’язок рівняння в частинних похідних записується через довільні функції, кількість яких має дорівнювати порядку рівняння. Для найпростішого хвильового рівняння (3.1.5) він, як можна переконатися шляхом безпосередньої підстановки, має вигляд

(3.1.16)       ,  

де - довільні функції. Перша з них описує хвилю незмінної форми, що поширюється зі швидкістю с в додатному напрямку осі х, друга - подібну хвилю, що біжить у протилежному напрямку.

 Однак на практиці для лінійних систем, до яких застосовні принцип суперпозиції і перетворення Фур’є, звичайно записують розв’язок хвильового рівняння у вигляді гармонічних хвиль:

(3.1.17)       ,   

де w - частота хвилі, k - її хвильове число (довжина хвилі - ). Підставивши розв’язок (3.1.16) до хвильового рівняння, отримуємо дисперсійне співвідношення, що пов’язує між собою частоту та хвильове число. Для найпростішого хвильового рівняння (3.1.5) воно має вигляд:

(3.1.18)       ,     

або               .

 Знайдемо фазову швидкість гармонічної хвилі - швидкість поширення її фронту, тобто поверхні сталої фази. Взявши диференціал від фази, яку вважаємо сталою, отримуємо:

,

звідки

(3.1.19)        .   

 Для найпростішого дисперсійного співвідношення (3.1.18) буде .

Для складнішого хвильового рівняння (3.1.15), узявши розв’язок у вигляді плоскої хвилі,

(3.1.20)        ,  

де - хвильовий вектор, отримаємо:

(3.1.21)       .  

Врахувавши формулу для подвійного векторного добутку

і обмежившись випадком поперечних хвиль, для яких , остаточно дістанемо дисперсійне співвідношення у формі:

(3.1.22)        .   

 Тепер фазова швидкість хвилі виявляється залежною від її частоти (або хвильового числа):

(3.1.23)       

Якщо фазова швидкість хвилі залежить від її частоти або хвильового числа, говорять, що в системі має місце дисперсія хвиль.

Графік залежності називають дисперсійною кривою. Геометрично фазова швидкість хвилі, що визначається формулою (3.1.19) - це тангенс кута нахилу січної, проведеної з початку координат у дану точку дисперсійної кривої (рис.3.1.3).

 

 

Рис.3.1.3. Дисперсійна крива, що відповідає

дисперсійному співвідношенню (3.1.22);

, .

3.1.3. Початкова та гранична задача.

 Дисперсійне рівняння можна розв’язувати щодо частоти, знаходячи в результаті функцію , або щодо хвильового числа (хвильового вектора), знаходячи функцію . Перший варіант розв’язку описує поведінку в часі нескінченно довгого гармонічного початкового збурення з довжиною хвилі , другий - еволюцію в просторі гармонічного сигналу з частотою , що збуджується деяким локальним джерелом. У першому випадку говорять про початкову задачу, в другому - про граничну.

 Якщо початкове збурення є обмеженим у просторі, для аналізу часової еволюції його слід розкласти в інтеграл Фур’є за координатою, прослідкувати за часовою еволюцією кожної з гармонічних складових і результати підсумувати. Аналогічно для аналізу просторової еволюції сигналу обмеженої тривалості слід скористатися розкладом в інтеграл Фур’є за часом.

3.1.4. Поширення хвильового пакету в лінії з дисперсією.

 Чисто гармонічна, тобто нескінчена в часі і просторі хвиля вигляду (3.1.17) або (3.1.20) - це, зрозуміло, ідеалізація. В реальності ми завжди маємо справу з хвильовими пакетами, що мають скінчену тривалість і протяжність. Оскільки різні спектральні складові хвильового пакету в середовищі з дисперсією матимуть відмінні швидкості, можна чекати, що форма хвильового пакету повинна змінюватися в процесі його поширення.

 Нехай закон дисперсії довгої лінії (рис.3.2а) має вигляд , а сигнал на початку лінії має вигляд радіоімпульсу скінченої тривалості:

(3.1.24)        ,  

де - повільно змінювана амплітуда (, ). Відбиття вважатимемо відсутнім.

Розрахуємо вигляд сигналу в довільному перерізі лінії.

Якби замість пакету ми мали монохроматичну хвилю (), можна було б відразу записати:

,  .

 Оскільки на початку лінії ми маємо справу з немонохроматичним сигналом, розкладемо його в інтеграл Фур’є:

(3.1.25)       

                    .

Для того, щоб отримати сигнал у довільному перерізі лінії, додамо до фаз експонент з частотами відповідні просторові набіги фаз:

(3.1.26)       .

 Формально інтеграл (3.1.26) дає відповідь на поставлену задачу.

 Врахуємо тепер, що в силу повільної зміни обвідної радіоімпульсу (3.1.24) її спектр відмінний від нуля лише при . Отже, реально інтегрування в (3.1.26) виконується лише в деякому інтервалі частот, вузькому в масштабі . Це дозволяє нам розкласти функцію в ряд Тейлора, обмежившись лінійним доданком за :

(3.1.27)       .   

Очевидно, така операція буде законною при не дуже великих х, доки внесок доданків вищих порядків у фазу буде неістотним. Підставляючи (3.1.27) до (3.1.26), отримаємо:

(3.1.28)       

                  .  

 Видно, що в обраному наближенні хвильовий пакет поширюється без зміни форми, але його поширення характеризується двома швидкостями. Заповнення пакету, як і раніше, поширюється з фазовою швидкістю (3.1.19). Обвідна ж поширюється зі швидкістю

(3.1.29)        -     

так званою груповою швидкістю. Очевидно, саме групова швидкість характеризує перенесення енергії хвильовим пакетом, тому вона не може перевищувати за величиною швидкість світла у вакуумі. Величина фазової швидкості може бути якою завгодно.

 Геометрично групова швидкість хвилі - це тангенс кута нахилу дотичної до дисперсійної кривої у даній точці (рис.3.1.4).

 На закінчення відзначимо, що врахування відкинутих доданків вищих порядків у ряду Тейлора (3.1.27) буде призводити до розпливання хвильового пакету на великих віддалях від початку лінії.

3.1.5. Формальна класифікація дисперсії.

 В залежності від того, зменшується чи збільшується фазова швидкість хвиль із зростанням їхньої частоти, в класичній оптиці говорять відповідно про нормальну (більш поширену) та аномальну дисперсію хвиль. Нормальною дисперсією характеризуються, наприклад, згадані вище електромагнітні хвилі в ізотропній плазмі, моди циліндричного чи прямокутного хвилеводу з провідними стінками (рис.3.1.4а), поверхневі хвилі на межі вакуум - ізотропна плазма, фононна гілка коливань твердого тіла (рис.3.1.4б). Аномальною дисперсією характеризуються, наприклад, свистові хвилі (вістлери) - різновид низькочастотних хвиль плазми в слабкому магнітному полі, що часто збуджуються в іоносфері (рис.3.1.4в).

 В залежності від знаку добутку фазової та групової швидкостей говорять про додатну () та від’ємну () дисперсію. Всі перелічені вище хвилі (рис.3.1.4а-в) мають додатну дисперсію. Прикладом хвиль з від’ємною дисперсією можуть бути фотонна гілка коливань твердого тіла або верхньогібридні хвилі плазми в магнітному полі (рис.3.3г). Для хвиль з від’ємною дисперсією (або, як кажуть, зворотних хвиль) напрямок перенесення енергії протилежний до напрямку руху фронту.

3.1.6. Причини виникнення дисперсії (модельний розгляд).

 Розглянемо модельну ланцюжкову систему, складену з однакових мас m на підвісах завдовжки l, сполучених пружинами з жорсткістю k (рис.3.1.5). Рівняння руху п-ї маси ( - відповідний кут відхилення) можна записати у формі

(3.1.30)        

а

б

в

г

Рис.3.1.4. Дисперсійні криві для різних типів хвиль: а - електромагнітні хвилі в ізотропній плазмі та хвилеводі; б - фононна гілка коливань у твердому тілі, поверхневі хвилі у плазмі; в - свистові хвилі (вістлери) в анізотропній плазмі; г - фотонна гілка коливань у твердому тілі, верхньогібридні хвилі в анізотропній плазмі.

 

 

 

 

Рис.3.1.5. Ланцюжок з маятників, сполучених пружинами.

(перший доданок у правій частині враховує дію сили тяжіння, два інші - дію двох пружин, зміна довжини яких буде відповідно та ). Позначивши

(3.1.31)        ,  

перепишемо (3.1.30) у вигляді

(3.1.32)       

Підставивши розв’язок у вигляді гармонічної хвилі,

(3.1.33)          

( - дискретна координата), можна отримати дисперсійне співвідношення для хвиль в аналізованій системі:

(3.1.34)       .   

а) Нехай (або ). Тоді замість (3.1.34) можна записати:

(3.1.35)       .    

Графік відповідної залежності поданий на рис.3.1.6а. Видно, що дисперсія зникає, коли виконано умову (дисперсійна крива зливається з асимптотою - прямою, що проходить через початок відліку, - на якій фазова швидкість стає константою). Навпаки, дисперсія істотна, доки - доки частота хвилі залишається сумірною з власною частотою системи . Таким чином, в даному випадку причиною існування дисперсії виступає наявність власної частоти у аналізованої системи. Такий тип дисперсії прийнято називати часовою.

б) Нехай тепер , так що співвідношення (3.1.34) набирає вигляду

(3.1.36)       .    

 Відповідну дисперсійну криву наведено на рис.3.1.6б. Тепер дисперсія зникає, коли (або ), і виявляється істотною при , тобто коли довжина однієї ланки аналізованої системи сумірна з довжиною хвилі. Можна зробити висновок, що в цьому разі причиною дисперсії є наявність у системі характерної довжини (конкретно - довжини ланки). Маємо справу з просторовою дисперсією.

а

б

Рис.3.1.6. Графіки дисперсійних залежностей: а - (3.1.35); б - (3.1.36).

3.1.7. Просторова і часова дисперсія в електродинаміці суцільних середовищ.

 Як відомо, дисперсія електромагнітних хвиль у деякому середовищі визначається його діелектричною та магнітною проникністю. Розглянемо, як визначаються ці величини в електродинаміці суцільних середовищ, на прикладі діелектричної проникності, що пов’язує між собою напруженість та індукцію електричного поля. Для простоти вважатимемо середовище ізотропним, тоді діелектрична проникність буде скаляром.

 Будемо формально розглядати напруженість електричного поля як деякий зовнішній вплив, а індукцію - як відгук на цей вплив. З експерименту відомо, що зв’язок між напруженістю та індукцією є, взагалі кажучи, нелокальним у просторі та часі: індукція у даній точці в деякий момент часу залежить від напруженості не тільки в цей момент, але й у попередні моменти часу, причому не тільки в даній точці, але й у сусідніх точках.

Фізично нелокальність у часі визначається “пам’яттю” середовища, тобто наявністю власних частот (середовище можна розглядати як набір високодобротних осциляторів, які “дзвенять” протягом тривалого часу після моменту дії зовнішньої сили).

Нелокальність у просторі обумовлена наявністю далекого порядку (в твердому тілі) чи процесами перенесення (в плазмі). В цьому випадку можна говорити про те, що середовище характеризується деяким характерним розміром (постійною гратки в кристалі, дебаївським радіусом у плазмі).

В межах лінійної теорії феноменологічний зв’язок між цими величинами записується у вигляді інтегралу:

(3.1.37)        

(). Для однорідних стаціонарних середовищ можна вважати, що “передавальна функція” насправді залежить тільки від проміжку часу між моментами “впливу” та спостереження, а також від віддалі між точками “впливу” та спостереження:

(3.1.38)       .  

 Розкладемо напруженість поля в інтеграл Фур’є за часом та просторовими змінними:

(3.1.39)       

де

(3.1.40)       ,  

Тоді для спектру індукції можна записати:

(3.1.41)       .   

Замінивши у внутрішньому інтегралі в (3.1.41) змінні інтегрування,

(3.1.42)       ,  ,  

перепишемо цей вираз у формі

                  

(3.1.43)          

                  

                  ,

де

(3.1.44)        

діелектрична проникність для хвилі з частотою w та хвильовим вектором .

Як випливає з наведеного розрахунку, залежність e (так само і m ) від w пов’язана з “пам’яттю” середовища, тобто існуванням у нього власних частот. Вона відповідає часовій дисперсії. Залежність цих величин від обумовлена просторовою нелокальністю і відповідає просторовій дисперсії.

[ Назад ] [ Зміст ] [ Вперед ]