2.1 Вільні коливання в системах з багатьма ступенями вільності.

 У системах з багатьма ступенями вільності (визначення кількості ступенів вільності див. у п.В2), на відміну від систем з одним та півтора ступенями вільності, з’являються принципово нові ефекти, пов’язані з обміном енергією між ступенями вільності. Для появи цих ефектів потрібно щонайменше два ступеня вільності. Подальше зростання числа ступенів вільності нічого якісно нового не дає. Тому в цьому розділі розглядатимуться, як правило, саме системи з двома ступенями вільності.

а

б

в

г

д

е

є

 

Рис.2.1.1. Приклади систем з багатьма ступенями вільності: а, б -зв’язані маятники, в, г - коливні контури з ємнісним та індуктивним зв’язком, д, е - триатомні молекули Н2О та СО2, є - зв’язані акустичні резонатори.

2.1.1. Приклади систем з багатьма ступенями вільності.

 Прикладами систем з багатьма ступенями вільності можуть служити зв’язані фізичні або пружинні маятники (рис.2.1.1а-б), зв’язані коливні контури (рис.2.1.1в-г), двоатомні молекули (рис.2.1.1д-е), зв’язані акустичні резонатори (рис.2.1є) та ін.

2.1.2. Рівняння руху для зв’язаних консервативних осциляторів.

 Найбільш загальним методом аналізу руху консервативних систем з багатьма ступенями вільності є метод рівнянь Лагранжа. Як відомо, ці рівняння мають вигляд

(2.1.1)         ,  

де - функція Лагранжа, U та T - відповідно потенціальна та кінетична енергія системи. Для лінійних систем з s ступенями вільності потенціальна та кінетична енергія записуються як квадратичні форми узагальнених координат та їхніх похідних за часом:

(2.1.2)        .

Оскільки в рівняння руху входять лише суми коефіцієнтів вигляду та , вважатимемо надалі, що

(2.1.3)       .   

 Для системи з двома ступенями вільності

(2.1.4)       , ,   

і рівняння руху набувають вигляду:

(2.1.5)         

 Перепишемо систему (2.1.5) у формі

(2.1.6)         

Ліві частини рівнянь (2.1.6) - це рівняння лінійних консервативних (парціальних) осциляторів. У правих частинах стоять сили, що обумовлені наявністю зв’язку між осциляторами. Доданки з коефіцієнтами описують силовий, або ємнісний зв’язок, доданки з коефіцієнтами - відповідно інерційний, або індуктивний зв’язок.

 Якщо впливом першого осцилятора на другий з якоїсь причини можна знехтувати, а вплив другого осцилятора на перший, навпаки, є істотним, то силу в правій частині першого з рівнянь (2.1.6) можна вважати заданою, і ми приходимо до рівняння типу (1.15) - рівняння руху осцилятора під дією заданої зовнішньої сили.

2.1.3. Характеристичне рівняння, власні частоти та коефіцієнти розподілу амплітуд.

 Система (2.1.5) є системою лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, тому її розв’язок можна шукати в експоненційному вигляді:

(2.1.7)       

Підстановка (2.1.7) перетворює систему (2.1.5) на систему двох лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд А та В:

(2.1.8)        

Ця система має нетривіальний розв’язок лише тоді, коли іі визначник дорівнює нулеві, тобто при

 

(2.1.9)       .

 Рівняння (2.1.9) називається характеристичним, або секулярним (віковим)* рівнянням. Розв’язуючи його, можна знайти власні частоти досліджуваної системи.

Введемо позначення:

(2.1.10)        -  

парціальні частоти коливань, тобто частоти коливань змінної () при ();

(2.1.11)         -  

відповідно “пружний” та “інерційний” коефіцієнти зв’язку. Тоді характеристичне рівняння (2.1.9) може бути подане у вигляді

 

(2.1.12)       .

З нього, як уже вказувалося, можна знайти власні частоти (частоти власних коливань) системи**:

(2.1.13)        

                   .

 Підстановка частот (2.1.13) до системи (2.1.8) робить її рівняння (з урахуванням умови (2.1.9)) лінійно залежними. Залишаючи лише одне з рівнянь, можна знайти співвідношення між амплітудами А та В для кожної з власних частот - так звані коефіцієнти розподілу амплітуд ***:

(2.1.14)       .

 Тоді загальний розв’язок системи (2.1.5) може бути поданий у вигляді:

(2.1.15)        ;   

                     .

2.1.4. Обмін енергією між ступенями вільності.

 Коефіцієнти Аі в розв’язку (2.1.15) знаходяться з початкових умов. Візьмемо для прикладу такі початкові умови: при t = 0

(2.1.16)       .

 Підставляючи (2.1.15) до (2.1.16), отримаємо неоднорідну систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд Аі. Її розв’язання дає:

(2.1.17)       .   

 Підставивши (2.1.17) до (2.1.15), отримуємо:

(2.1.18)       ;

                     .   

 Епюри коливань подані на рис.2.1.2. Видно, що коливання кожної із змінних являють собою биття з періодом , причому для двох змінних ці биття протифазні. Отже, між парціальними осциляторами має місце обмін енергією.

а

б

Рис.2.1.2. Епюри коливань у системі двох зв’язаних лінійних консервативних осциляторів.

Справді, для обраних початкових умов у початковий момент часу вся енергія зосереджена в першому осциляторі. Його коливання, як уже зазначалося (п.2.1.2), виступають в ролі зовнішньої сили для другого осцилятора. Під дією цієї сили амплітуда коливань другого осцилятора починає зростати. Зрозуміло, що в силу консервативності аналізованої системи зростання амплітуди коливань другого осцилятора призводить до зменшення амплітуди коливань першого осцилятора. Таким чином, в початкові моменти часу відбувається перекачування енергії від першого осцилятора до другого.

 З часом сила, що діє з боку першого осцилятора на другий, стає протифазною до коливань, які збудилися в ньому в попередні моменти часу. З іншого боку, стає істотним зворотний вплив другого осцилятора на перший. В результаті починається перекачування енергії з другого осцилятора до першого. Потім процес періодично повторюється.

 Розв’язок (2.1.18) отримано для конкретних початкових умов (2.1.16). Але обмін енергією між ступенями вільності матиме місце для майже будь-яких початкових умов.

2.1.5. Нормальні моди.

 Повернемося до початкової системи рівнянь (2.1.5). Введемо нові координати u та v, що пов’язані зі старими координатами q1,2 співвідношеннями

(2.1.19)       .  

У цих координатах рівняння руху (2.1.5) набувають вигляду

(2.1.20)       ;  .  

Іншими словами, в нових координатах маємо рівняння руху двох ізольованих лінійних консервативних осциляторів із власними частотами (2.1.13).

 Коливання зміннихu та v можна збуджувати незалежно.

 Змінні u та v називають нормальними координатами, w01 та w02 іноді називають нормальними частотами. Коливання вигляду та називаються нормальними коливаннями, або нормальними модами системи. В “старих” координатах кожна з нормальних мод характеризується своєю частотою та коефіцієнтом розподілу амплітуд (“формою” коливань).

 Можна показати, що будь-які вільні коливання системи можна подати як суперпозицію її нормальних мод.

 Поняття нормальних мод узагальнюється на системи з довільною кількістю ступенів вільності, а також на системи з розподіленими параметрами.

2.1.6. Розштовхування власних частот.

 Нехай в аналізованій системі між осциляторами існує лише один тип зв’язку - наприклад, ємнісний. Тоді формула (2.1.13) для власних частот набуває вигляду:

(2.1.21)       .

Зокрема, якщо осцилятори ідентичні, то , і отримаємо

(2.1.22)       .    

Інакше кажучи, навіть для зв’язаних ідентичних осциляторів власні частоти виявляються неоднаковими. Графік залежності власних частот аналізованої системи від відношення її парціальних частот - так званий графік Віна - поданий на рис.2.1.3. Штриховими лініями показані парціальні частоти.

 

 

 

 

Рис.2.1.3. Залежність власних частот системи двох консервативних осциляторів з ємнісним зв’язком від відношення парціальних частот.

 З графіка Віна видно, що віддаль між власними частотами завжди більша, ніж між парціальними. Цей ефект прийнято називати розштовхуванням власних частот внаслідок зв’язку між осциляторами. Відхилення власних частот від парціальних майже відсутнє, якщо парціальні частоти дуже відрізняються одна від одної, і досягає максимуму, коли парціальні частоти рівні між собою.

 Причиною розштовхування частот є обмін енергією між осциляторами. Саме він призводить до того, що навіть у системі двох ідентичних осциляторів з’являються пульсації амплітуд коливань (рис.2.2), які можуть бути інтерпретовані як биття, тобто як наявність коливань з двома відмінними частотами.

 Для консервативної системи коефіцієнти розподілу амплітуд - дійсні величини. Можна показати, що їхній добуток завжди від’ємний. Це означає, що одній із власних частот відповідають синфазні коливання координат , а іншій - протифазні.

 Розглянемо систему двох коливних контурів з ємнісним зв’язком (рис.2.1.1в). Будемо вважати, що вплив другого контуру на перший зводиться до зміни ефективного значення ємності зв’язку С12. Якщо коливання в контурах синфазні, струми через ємність зв’язку будуть зустрічними. В результаті заряд на цій ємності зменшиться. Це відповідає ефективному зменшенню ємності зв’язку, а, отже, і повної ємності контуру, тобто збільшенню його власної частоти. Аналогічні міркування показують, що для протифазних коливань власна частота контуру зменшиться. Пряма підстановка (2.1.21) до (2.1.11) дає той самий результат - вищій власній частоті відповідає синфазна мода, нижчій - протифазна. Якщо контури ідентичні, то з урахуванням (2.1.22) дістанемо:

(2.1.23)        ,  .  

 При як завгодно слабкий зв’язок між осциляторами призводитиме до обміну енергією між ними (лише період цього обміну зростатиме). При слабкий зв’язок, навпаки, практично не впливатиме на поведінку системи. Тому ступінь взаємодії осциляторів, обумовлену зв’язком, характеризуватиме не просто коефіцієнт зв’язку, а так звана зв’язаність системи -

(2.1.24)       ,    

що характеризує не лише величину зв’язку, але й віддаль між парціальними частотами.

*Термін запозичений з небесної механіки.
**Система з п ступенями вільності в загальному випадку має п власних частот.
***В системах з п ступенями вільності кожній власній частоті відповідає, очевидно набір з п-1 коефіцієнтів розподілу амплітуд.

[ Назад ] [ Зміст ] [ Вперед ]